Miljö och hållbarhet

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Miljön och vår inverkan på denna angår oss alla. Världens befolkningsmängd tillsammans med vår ständiga strävan efter högre levnadsstandard har en negativ påverkan på miljön som är närmast ofattbar. Med vår livsstil påverkar vi nu hela planetens klimatsystem och vi förstör livsmiljöer och rubbar balansen i ekosystemen i en rasande fart och med oöverskådliga globala konsekvenser som följd.

Vi förbrukar mer av jordens ekologiska resurser än vad planetens ekosystem kan återskapa på egen hand. Och vi förbrukar dessutom i rask takt en stor del av jordens ändliga resurser.

Det är allas vårt gemensamma ansvar att skaffa sig den kunskap och insikt samt att vidta de åtgärder som krävs för att skapa ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle och att minimera vår negativa påverkan på miljön och klimatet för att undvika framtida miljömässiga och humanitära katastrofer.

Detta är endast möjligt genom att alla människor har ett klimatneutralt och hållbart beteende i det dagliga livet såväl på arbetet som privat.

Vi ser som ett viktigt mål med vår verksamhet att påverka våra kunder till en beteendeförändring som ökar möjligheterna att kunna skapa just ett långsiktigt hållbart samhälle till glädje för alla framtida generationer och för intakta och livskraftiga ekosystem.

Därför är en stark miljömedvetenhet alltid i fokus i allt vårt arbete.

ÖVERGRIPANDE MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSMÅL

Vi ska som rådgivande konsult i alla projekt föreslå lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.
Tillsammans med uppdragsgivaren utarbetar vi arbetsmetoder och tekniska lösningar som minskar miljö- och klimatpåverkan, ger en kvalitativ utformning för en ökad livslängd och minskat underhållsbehov samt visar ett socialt ansvarstagande i valet av produkter och tjänster.

Alla uppdrag ska kännetecknas av ett helhetsperspektiv där alla aspekter av betydelse för den långsiktiga hållbarheten ska beaktas.

I alla upphandlingar ska tydliga krav ställas på hög kvalitet och låg miljöpåverkan för att på så sätt bidra till att skapa en efterfrågan på varor och tjänster som leder till en hållbar utveckling.

Miljöfrågorna är i fokus och finns som en central del i hela verksamheten.

Vi tar alltid hänsyn till våra uppdragsgivares miljöpolicys och miljöledningssystem.

Vi arbetar för en ständig förbättring av vårt eget miljöarbete och utbildningen för vår personal.

 

DETALJMÅLSÄTTNING FÖR INTERN VERKSAMHET

 

Vi arbetar med att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan i vår dagliga verksamhet genom att fokusera på i huvudsak energiförbrukning, materialanvändning och resor.

 

Energiförbrukning

All inköpt elenergi är miljömärkt och är producerad av förnyelsebara energikällor.

För belysning används närvarostyrd LED.

Alla energiförbrukande maskiner eller apparater stängs av när de inte används.

Våra lokaler värms upp med miljövänlig fjärrvärme bestående av klimatneutral biobränslebaserad spillvärme.

 

Materialanvändning

Vi följer alla stegen i avfallshierarkin enligt avfallsdirektivet d.v.s. i första hand ska uppkomsten av avfall undvikas, i andra hand ska avfallet sorteras för återanvändning, i tredje hand ska avfallet materialåtervinnas och i fjärde hand ska avfallet förbrännas för energiåtervinning. Deponi anser vi helt bör undvikas.

Verksamheten är i det närmaste helt digital och pappersanvändningen har nästan helt upphört. På detta sätt sparas inte bara träd utan även en mängd kontorsmateriel relaterat till pappersanvändning tillsammans med den miljöpåverkan detta haft genom tillverkning, förpackning, transporterer i olika led samt försäljning.

Vid inköp av material väljs miljömärkta varor och antalet inköp minimeras för att minska transporternas miljöpåverkan.

Vi skickar endast e-fakturor om inte kunderna särskilt efterfrågar annat.

Mängden avfall ska minska för varje år genom ett ständigt effektiviseringsarbete.

 

Resor

Resor hålls på minimal nivå genom god planering, digitala möten och mycket arbete på hemorten.

Alla resor görs med elbil som laddas med miljömärkt el och som kraftigt minskar miljöbelastningen för resandet.