Fjärrvärme

REFERENSER - FJÄRRVÄRME

ett urval av uppdrag

BROMÖLLA FJÄRRVÄRME AB

Löpande uppdrag sedan verksamheten startade 1998 och som har bestått av projektledning av utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i Bromölla tätort och Näsum samt för en 5 km lång överföringsledning DN300 från Stora Enso Nymölla Bruk till Bromölla tätort samt industrier.

Uppdragen har varit omfattande och innefattat arbeten med avtalsförhandlingar, försäljning, projektering, projektledning, lönsamhetsbedömningar, upphandlingar, besiktningar, arbetsledning och samordning, ledningsrättsärenden, m.m.

Uppdragen har i huvudsak gällt infrastruktur och installationer av hundratals fjärrvärmecentraler i bostäder och kommunala anläggningar men även omfattat byggnation av panncentral samt effektiviseringsåtgärder och installationer inom industrin.


SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AB

Löpande uppdrag sedan 2003 då bolaget bildades. Uppdragen har bestått av projektledning av utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i Sölvesborgs tätort och Mjällby samt för överföringsledningar mellan Stora Enso Nymölla Bruk och Sölvesborg (7 km DN250) samt mellan Sölvesborg och Mjällby (7,5 km DN200).

Uppdragen har haft samma omfattning som för Bromölla Fjärrvärme AB.

Uppdragen har i huvudsak gällt infrastruktur och installationer av över hundra fjärrvärmecentraler i bostäder och kommunala anläggningar men även omfattat byggnation av panncentraler samt effektiviseringsåtgärder i fjärrvärmesystemet och inom industrin.

Ett av uppdragen gällde en 1,3 km lång fjärrvärmeledning förlagd på havsbottnen.KARLSHAMN ENERGI AB

2020 - 2021

Medverkan i projekt med nybyggnation av en biooljeeldad reservpanncentral på 15 MW i Tostarp.
I projektet ingår uppdraget som biträdande projektledare samt rådgivare i olika frågor.

2017

Karlshamn Energi AB avser att på sikt ha en helt fossilfri energiproduktion till sitt fjärrvärmesystem och som ett av de första stegen mot detta mål valde man att under år 2017 bygga om bränslesystemet i sin huvudreservpanncentral i Stilleryd från fossil eldningsolja till bioolja.

Södra Cell Mörrums Bruk har byggt om sin indunstning och har därmed möjlighet att leverera mer lågtempererad värme till Karlshamn Energi. För att kunna tillvarata så mycket som möjligt av denna värme behövde pumpkapaciteten ökas och distributionspumparna byttes därför ut och rörinstallationerna byggdes om.

Arbetena vid reservpanncentralen i Stilleryd omfattade följande entreprenader:
- leverans och installation av 4 nya uppvärmda och isolerade oljetankar vardera med volymen 100 m3,
- fundament och anläggningsarbeten för oljetankarna och tillhörande oljeledningar,
- nytt oljedistributionsssystem och nytt oljebord med förvärmning och filtrering av biooljan,
- ombyggnad av befintlig oljebrännare,
- leverans av 3 nya pumpar varav två distributionspumpar,
- installation av pumparna samt ombyggnad av rörsystemet samt
- tillhörande elinstallationer och uppdatering av styrsystem.

I uppdraget som projektledare ingick att medverka vid upphandling samt samordna dessa 6 entreprenader med målsättningen att alla entreprenaderna genomförs med de i kontraktshandlingarna angivna kvalitetsmålen samt att tidplanen följs och att budgeterad kostnad för projekten inte överskrids. 

Ca 1100 m av överföringsledningen mellan Mörrums Bruk och Stileryd byggdes om till en större dimension för att minska tryckfallet. I denna entreprenad ingick uppdraget som biträdande projektledare. 

2012 - 2013

Nya fjärrvärmeledningar och en ny fjärrvärmecentral (8 MW) med värmeväxlare, reservpanna, skorsten och pumpstation tillsammans med interna rörledningar till Elleholms tomatodling med Sveriges näst största växthus.

Ombyggnader i befintlig huvudreservpanncentral i Stilleryd med nya pumpar, kvävgasgenerering till expansionskärl, m.m.

Konstruktion av 2 st. pumphus och inkoppling av pumpstationerna i fjärrvärmesystemet.

2011

Omläggning av delar av överföringsledning vid Stilleryd, knappt 500 m DN350.
Ett antal uppdrag med kalkylering av kostnader för olika projekt.

2008 - 2009

Kostnadsberäkning av en 20,5 km lång överföringsledning (DN350) mellan Södra Cell Mörrums Bruk och Olofström. En omfattande kartläggning av terrängen för bedömning av den ekonomisk samt tekniskt bästa placeringen av ledningarna ingick också i uppdraget.


K-G PAULSSONS BÄR & GRÖNSAKER AB

Åt en av Sveriges största bär- och grönsaksodlare byggdes ett fjärrvärmesystem till deras egna fastigheter.

Projektet utfördes som en utförandeentreprenad och i uppdraget ingick projektering, projektledning, kalkylering, upphandling och slutbesiktning.

Totalt ca 800 m fjärrvärmeledningar och 3 fjärrvärmecentraler.


SÖDRA CELL MÖNSTERÅS

Uppdraget omfattade kostnadsberäkning av en 20,5 km lång fjärrvärmeledning (DN450) mellan Mönsterås Bruk och Oskarshamn.

En omfattande kartläggning av terrängen för bedömning av den ekonomisk samt tekniskt bästa placeringen av ledningarna ingick också i uppdraget.LANTMÄNNEN AGROVÄRME AB

Mindre uppdrag med fjärrvärmeprojekt i Skurups tätort samt kostnadsberäkningar av sekundärvärmesystem i bostadsområden i Skivarp, Rydsgård och Dals Ed.

SEMIX CONSULT AB

Uppdrag som biträdande konsult i olika uppdrag i Hässleholm, Karlshamn och på andra orter.