Konstgräsplaner i Jönköping 2019

FOTBOLLSPLANER MED KONSTGRÄS I JÖNKÖPING

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Jönköpings kommun

2019

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Kostnadskalkylering

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Befintliga konstgräsytor vid Junebäcksvallen (108 x 64,5 m) och Vapenvallen (66 x 48 m) byttes mot nya konstgrässystem. Befintligt sviktpad (E-layer) behölls vid Junebäcksvallen.
I entreprenaden ingick också att flytta en längdhoppsbana samt att anlägga utökade konstgräsytor på ena kortsidan vid Junebäcksvallen. Nätstängslet kompletterades vid både Junebäcksvallen och Vapenvallen.

I denna entreprenad lades stor vikt vid åtgärder för minskning av spridning av mikroplaster. I alla öppna dagvattenbrunnar monterades granulatfällor. I underkant nätstängsel monterades en sarg som sluter tätt mot marken och vid samtliga in- och utgångar placerades skoborstar.
Det ställdes tydliga miljökrav upphandlingen på såväl de nya konstgrässystemen som på omhändertagandet av befintligt konstgräs.