Markvärme

MARKVÄRME

En uppvärmd konstgräsplan för fotboll kan ge en något längre livslängd för konstgräset då konstgräsfibrerna blir uppvärmda och tål mer belastning vid kall väderlek än på en plan utan uppvärmning. Planen blir ofta mjukare att springa på och personskaderisken kan därmed minska.

Eventuellt kan behovet av saltning och skottning på vintern minska beroende på hur man använder markvärmesystemet.

Markvärme i gångbanor som används på rätt sätt minskar risken för fallolyckor och behovet av skottning samt saltning/sandning.

Kan med stor fördel användas vid god tillgång på spillvärme eller då det förligger ekonomiska incitament att sänka returtemperaturen i t.ex. ett fjärrvärmesystem.

Ett markvärmesystem kan användas för snö- och issmältning eller bara för att hålla marken fri från tjäle beroende på ekonomi och tillgång på energi.

Kontakta oss för mer information.

Uppvärmda idrottsanläggningar, gångvägar, m.m. - förlänger säsongen, minskar risken för personskador samt minskar underhållsbehovet.


Markvärme i gångytor längs Storgatbakken på Tromsø i Norge.