Tre konstgräsplaner i Jönköping

TRE FOTBOLLSPLANER MED KONSTGRÄS I JÖNKÖPING

Jordbrovallen
Jordbrovallen
Björkkullen
Sarg för att minska spridning av mikroplaster

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Jönköpings kommun

2020

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Kostnadskalkylering

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Jordbrovallen:
På befintliga grusplaner vid Jordbrovallen anlades två nya konstgräsplaner för fotboll, en med måtten 111 x 71 m och en med måtten 106 x 66 m. I entreprenaden ingick en ny belysningsanläggning för båda planerna samt nytt dräneringssystem för dagvatten, dräneringssystem för deponigas och nytt nätstängsel runt båda planerna. Området utgörs av en gammal deponi som innehåller miljögifter och avger deponigas. För att slippa schakta i förorenade massor placerades konstgrässystemen med dränerande sviktpad på en tät duk och dagvatten leds till dränering längs långsidorna och vidare till samlingsbrunn där dagvattnet passerar ett mikroplastfilter innan det leds ut till Tabergsån.

Björkkullen:
Befintligt konstgräs på fotbollsplan vid Björkkullen byttes mot nytt konstgrässystem och nätstängsel kompletterades. I entreprenaden ingick även schaktning och montage av L-stöd samt asfaltering.

Både vid Jordbrovallen och vid Björkkullen lades stor vikt vid åtgärder för minskning av spridning av mikroplaster. I alla öppna dagvattenbrunnar monterades granulatfällor. I underkant nätstängsel monterades en sarg som sluter tätt mot marken och vid samtliga in- och utgångar placerades skoborstar samt skyltar med instruktioner om hur dessa ska användas.
Det ställdes tydliga miljökrav upphandlingen på såväl de nya konstgrässystemen som på omhändertagandet av befintligt konstgräs.

Markvärmesystem